Season 1, Episode 12

Season 1, Episode 12: Brian talks to Sarah Palmieri 💕